Sản phẩm của Vinatoy đã xuất khẩu  sang các nước: Mỹ, Nga, Úc, Châu Âu, Trung Đông,

Đông Nam Á, Campuchia, Lào, Cuba,...